Mridusmita Gogoi, B.A., ADCSE (One Year Computer Diploma).

Phone: 98545-58124 & e-mail:

Pankaj Pratim Baruah, B.B.A., M.B.A., PGDCA.

Phone: 99542-95920& e-mail: pankajkamargaoncollege@gmail.com


IVth  Grade

  • Ponaram Kakoti
  • Gopal Chandra Das
  • Khagen Borah

Security & Night Watchman

  • Kamala Hazarika